fileadmin/user_upload/Videos/daenisch/CCDK.mp4

virksomhedskultur

Form din
virksomhedskultur
BRIX COMPANY-CULTURE-DEVELOPMENT
fileadmin/user_upload/Videos/daenisch/CMDK.mp4

med succes

Udfør change-management
med succes
BRIX COMPANY-CULTURE-DEVELOPMENT
fileadmin/user_upload/Videos/daenisch/FKDK.mp4

ledelseskultur

Etabler en succesfuld
ledelseskultur
BRIX COMPANY-CULTURE-DEVELOPMENT

VORES KNOWHOW TIL DIN SUCCES

Kulturen i en organisation er som et individs DNA. Den har en afgørende indflydelse på et systems bæredygtige og sunde videreudvikling samt ydeevne.

Måden en organisation handler på, opfatter, tænker og føler bestemmes primært af organisationens virksomheds- og ledelseskultur samt forandringsevne. Har du en detaljeret viden om disse faktorer, og kender du til brugen af de rigtige værktøjer, er du i stand til målrettet at videreudvikle din virksomhed.

Den store udfordring ligger i analysen af disse komplekse systemer. Her lægger vi vægt på en konsekvent systemisk og konstruktivistisk fremgangsmåde. For at få en indgående forståelse af samtlige niveauer i din virksomhed anvender vi REP:GRID (se link nedenfor). Denne metode er videnskabelig velfunderet og i praksis et gennemprøvet instrument til måling af komplekse tanke-, iagttagelses- og adfærdsmønstre. Som eksperter på dette område hjælper vi dig med at forme din organisation i henhold til dine ønsker og krav. 

Vores specialeområder:

 

 • - Analyse af virksomhedskulturen og målrettet ændring af denne
 • - Succesfuld etablering af ledelseskultur
 • - Professionel realisering af change-management-processer
UNTERNEHMENSKULTUR
CHANGE-MANAGEMENT
FÜHRUNGSKULTUR
zurück

Vores virksomhedskultur er at forstå sammenspillet mellem overbevisninger, værdier, moral, adfærd og miljøet i en organisation. I den sammenhæng er det ikke kun de udefra genkendelige kulturværdier, som spiller en vigtig rolle, men i endnu højere grad de ubevidste og usagte faktorer. Henholdsvis kulturer og værdiverdener er utrolig komplekse systemer, som kan udvikle sig meget forskelligt inden for de enkelte virksomhedsområder (såkaldte subkulturer). Disse sociale systemer har i gennem mange år gjort sig nogle helt specifikke erfaringer: De oplever, hvilke tiltag, der skaber positive følger og hvilke handlinger, der medfører negative konsekvenser. Således påvirker en mangeårig kultur alle medarbejderes hjerne og hjerte dybt.
Den store udfordring ligger i at registrere og forstå disse overvejende skjulte og ubevidste faktorer. Det hjælper vi dig med på baggrund af de nyeste analysemetoder og masser af praktisk erfaring inden for området. På baggrund af de opnåede resultater defineres og udvikles den ønskede kultur samt et Change-koncept. Ved hjælp af en effektiv og bæredygtig realisering med efterfølgende resultatmåling garanterer vi, at din Cultural-Change lykkes i sidste ende.

Kulturændring trin for trin:

 • Detaljeret analyse af den aktuelle tilstand ved hjælp af videnskabelige og praksisorienterede metoder
 • Definition af den ønskede organisationskultur
 • Udformning af forandringskoncept og forandringsstrategi
 • Anerkendelse af det forgangne og udvikling af en åben holdning til nyt
 • Udvikling af en ny identifikation og en ny VI-følelse
 • Muliggørelse af individuelle og kollektive succesoplevelser
 • Udvikling og etablering af visioner
 • Ændring af rammer
 • Controlling af forandringsprocessen

zurück

Change-management betyder, at man vedvarende forankrer ændringer i samtlige medarbejderes måde at tænke og handle på.
For at kunne leve op til markedernes og samfundets konstant voksende kompleksitet og dynamik, er organisationer tvunget til at tilpasse sig kontinuerligt. Det betyder, at organisationer, ledere, teams og medarbejdere er nødt til at løsrive sig fra kendte processer og tankemønstre. Det er dog ikke alle mennesker, som vil eller er i stand til konstant at sætte spørgsmålstegn ved sig selv og tilpasse sig de nye omstændigheder. Organisationer forholder sig derfor ofte passivt, når samfundet ændrer sig, og påvirker således motivationen, produktiviteten og i sidste ende også rentabiliteten på en negativ måde.
For at reducere disse følgeomkostninger tilbyder vi dig vores professionelle hjælp. Vi hjælper dig via kompetent rådgivning, coaching, seminarer, stort udvalg af metoder og realiserbare koncepter, således at dit forandringsprojekt bliver vellykket. Vi gennemfører særdeles relevante change-diagnoser, skaber sammen med dig et change-koncept og støtter dig ved hjælp af implementeringsmanagement, så du er garanteret en vellykket forandringsproces.

Vores kompetence er din fordel:

 • Hurtig og effektiv implementering af nye strategier inden for alle virksomhedsområder
 • Udarbejdelse og etablering af ensartede processer, strukturer og ansvarsområder i organisationen
 • Nedbrydning af indre modstand
 • Skabelse og videreudvikling af din virksomhedskultur / ledelseskultur
 • Gnidningsfri implementering af nye forretningsmodeller eller systemer
 • Forbedring af personalets motivation, identifikation og opbakning til forandringsprocesser
 • Målrettet orientering af kommunikationsprocesser

zurück

Ledelsen er organisationens styringsmekanisme, set indefra og ud er det ledelsen, som har den største indflydelse på din virksomheds succes eller fiasko. Ved at implementere en professionel og bæredygtig ledelseskultur skaber du rammerne for høj motivation, ydeevne og målrettethed hos dine medarbejdere.
Ledelseskulturen i virksomheder kan betragtes ud fra den velkendte isbjerg-model. Den lille del omfatter de synlige elementer. Her er der f.eks. tale om ledelsesinstrumenter, beslutningsprocesser, ledelsesopgaver og meget mere.
Den langt større og mere indflydelsesrige del indeholder de ikke synlige komponenter. Her drejer det sig bl.a. om implicit eksisterende autoritetskoncepter, formodninger vedrørende succesfaktorer inden for ledelse, menneskesyn i forhold til medarbejderne, ubevidste opfattelses- og vurderingsmønstre og meget mere. En professionel ledelseskultur sørger for, at virksomhedsmål, mennesker og midler er i overensstemmelse med de aktuelle rammevilkår. Den gør det muligt at sikre den virksomhedsmæssige succes. Det er dog bydende nødvendigt at have en etableret ledelseskultur og at alle ledere har gode personlige ledelseskompetencer. På baggrund af vores dybdegående erfaring og ved hjælp af de rigtige metoder hjælper vi dig med at nå dette mål.

Vores hjælp til succesfuld ledelse af din virksomhed:

 • Detaljeret analyse af den aktuelle tilstand ved hjælp af videnskabelige og gennemprøvede metoder
 • Definition og implementering af en professionel ledelsesvision
 • Uddannelse og coaching af ledere på alle niveauer, fra temaleder til executive manager
 • Introduktion af et målesystem for vellykket ledelse

zurück

Synliggørelse af kulturer

En analyse af kulturer betyder konkret en måling af iagttagelser, tankemønstre, holdninger, værdier og overbevisninger i organisationer. Synliggørelsen af et komplekst system skal kræver en metode, som kan registrere og illustrere den nødvendige kompleksitet. Samtidig skal metoden være fri for enhver påvirkning af resultatet.


For at leve op til de høje krav anvender vi det videnskabeligt anerkendte instrument REP:GRID [et produkt fra SOFISTIQ International]. REP:GRID er i stand til at registrere komplekse systemer såsom virksomheds- eller ledelseskulturer, anskueliggøre dem grafisk og analysere dem semantisk eller også numerisk. På den måde giver metoden ledelsen meget klare og detaljerede beslutningsgrundlag.

FORDELE ved REP:GRID analysen

 • Yderst hurtig tilgængelighed af resultater
 • Indholdsmæssigt åben: ingen påvirkning på grund af intervieweren
 • Kan tilpasses individuelt og anvendes i mange analyse-miljøer
 • Stor accept ved de adspurgte
 • Fremragende visuel anskueliggørelse af resultaterne
 • Multilingual: interviews kan gennemføres på alle ønskede sprog
 • Multimedial: rundspørger kan både gennemføres personligt, telefonisk eller via mobile enheder
 • Resultater kan anonymiseres
mehr erfahren

Repertory Grids viser en persons værdisystem, så at sige personens verdensbillede, ved hjælp af bestemte omstændigheders, genstandes eller personers karakteristiske egenskaber. Eftersom dataene indhentes uden enhver påvirkning udefra, giver analysen af gruppeinformationer i mange tilfælde en helt ny forståelse af det behandlede emne, nye strukturer og sammenhæng bliver tydelige og åbner op for nye perspektiver. Den store fordel ved Repertory-Grid-analysen i forhold til andre indhentningsmetoder findes i den hurtige tilgængelighed af relevante informationer.


Indhentningen af data sker ved hjælp af kvalitative interviews, hvis resultater kan analyseres enkeltvis eller sammenføjes til et samlet billede. Derved konkluderede kollektive mønstre har en meget stor indholdsmæssig betydning. De kan give oplysninger om virksomhedskulturen, ledelseskulturen og det eksisterende værdigrundlag på alle virksomhedsniveauer. Holdninger og iagttagelsestendenser bliver synlige, og alle interessegruppers perspektiver afspejles: perspektiver hos management, ledere, personale, medarbejdere inden for enkelte virksomhedsområder, mænd/kvinder, gamle/unge og selvfølgelig kunder.

TEAM / KOOPERATIONSPARTNER

HEIKO BRIX

Indehaver af BRIX Company-Culture-Development og BRIX Coaching&Training
Systemisk-management-coach SCM® / business-coach ved Neuen Hamburger Schule
Certificeret ekspert inden for virksomhedsdiagnostik: REP:GRID®
HR-manager i en international koncern
Underviser ved Europa-Universitet Flensborg (International HR-management)
Uddannet erhvervsøkonom - HR-management
www.brix-coaching.de

JANKA ELIASOVA

Systemisk-management-coach SMC® / business-coach ved Neuen Hamburger Schule
Integral business coach - Coaching Center Berlin
Certificeret ekspert inden for virksomhedsdiagnostik: REP:GRID®
Organisational development specialist i en international koncern
Uddannet psykolog (dipl.-psykolog)

AXEL JANßEN

Indehaver af CorporateWork – institut for bæredygtig kompetenceudvikling, Hamborg
Systemisk management coach (SMC)®
Systemisk team coach (STC)
Management trainer
Forfatter
Uddannet (erhvervs- og virksomheds-) pædagog med speciale i HR. (Dipl-pædagog)
www.axel-janssen.de

ANDREI YUSHKO

Indehaver af Ost-West Aktiv Consulting
Underviser ved Hvideruslands statslige universitet (Minsk)
Cheføkonom ved republikken Hvideruslands økonomiministerium
Konsulent ved republikken Hvideruslands finansministerium
Uddannet erhvervsøkonom (Master of Arts)
www.owaconsulting.de

BENTE DYRING

Owner of Dyring Consulting
Experienced in Global HR
Cross-cultural trainer and facilitator
Mobility expert
Organizational consultant
Facilitator and trainer in global leadership and global mind-set
Degree in Chinese Language and Literature (Master od Arts)
www.dyringconsulting.com

JYTTE BIGUM

Owner of JBigum Consulting
Experienced executive manager and management consultant
Experienced executive coach
Change Management expert
Global Mentoring Programs expert
Talent and succession management
Strong concept developer and pragmatic implementer
Bachelor's degree in Philosophy, Religious Studies and German Languages
Certified NLP Trainer

Anvendelsesområder

Vi er din professionelle partner i forhold til alle relevante ændringsemner:

mehr erfahren
 • Udvikling af en vision
 • Corporate identity
 • Organisationsudvikling
 • Omstruktureringer
 • Strategifornyelser/-implementering
 • Change management
 • Værdiændring
 • Internationalisering
 • Uddannelse af ledere
 • Mergers & acquisitions
 • Optimering af ydeevne
 • Flytning
 • HR-management
 • Post-merger integrationer
 • Management coaching
 • Sundhedsmanagement
 • Ny markedsøkonomisk orientering
Der WEG zu uns